E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Seznam video přednášek


Možnost zapisovat si jednotlivé přednášky zvlášť nezávisle na kurzu je výhodná především pro studenty, kteří potřebují porozumět nějaké konkrétní látce ať už z důvodu, že je čeká následující den písemka nebo prostě jen ze zvídavosti, protože je dané téma zajímá. Ne každý má možnost využít soukromých hodin doučování, a proto studentům nabízíme tuto jedinečnou možnost, jak si vzdělání doplnit, pokud látce ve škole neporozuměli nebo jim nebyla dobře vysvětlena.


Přednášky v tomto seznamu jsou také součástí online kurzu Příprava na maturitu z matematiky. Pokud jste na kurz zapsaní, na přednášky se zapisovat nemusíte a můžete je sledovat v rámci kurzu. Pokud se nechcete zapisovat na celý kurz, můžete se zapsat pouze na tu přednášku, o kterou máte zájem.

K zápisu na přednášky je nutné se nejprve registrovat. Ihned po zápise získáte k přednášce přístup na dané období (většinou se jedná o 7 dní). Počet zhlédnutí videa není omezen, přednášku je možné během daného období sledovat opakovaně.


Úpravy výrazů

Úpravy výrazů obsahujících mocniny a odmocniny. Operace s mnohočleny: sčítání, odčítání, násobení, dělení mnohočlenu mnohočlenem. Rozklad výrazů na součin (pomocí vzorečků a vytýkání). Sčítání a odčítání lomených výrazů.

přednáška č. 1
délka videa: 0h 56m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Funkce

Lineární funkce, kvadratická funkce. Lineární lomená funkce. Mocninná funkce. Exponenciální a logaritmická funkce. Funkce absolutní hodnota.

přednáška č. 2
délka videa: 0h 53m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Lineární rovnice

Řešení lineárních rovnic a nerovnic. Lineární rovnice s parametrem. Soustavy lineárních rovnic.

přednáška č. 3
délka videa: 0h 47m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Kvadratická rovnice

Kvadratické rovnice a nerovnice. Řešení pomocí diskriminantu. Řešení rozkladem na součin. Nerovnice v součinovém tvaru. Grafická metoda řešení nerovnic. Kvadratická rovnice s parametrem. Soustava kvadratické a lineární rovnice. Bikvadratická rovnice.

přednáška č. 4
délka videa: 0h 43m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Exponenciální a logaritmické rovnice

Rozdělení exponenciálních rovnic do několika typů podle metody řešení. Základní pravidla pro počítání s logaritmy. Řešení logaritmických rovnic metodou odlogaritmování a pomocí substituce. Řešení exponenciální rovnice zlogaritmováním.

přednáška č. 5
délka videa: 0h 48m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Další rovnice

Rovnice s absolutní hodnotou. Iracionální rovnice. Rovnice řešené pomocí substituce.

přednáška č. 6
délka videa: 0h 48m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Goniometrické funkce a rovnice

Oblouková míra a jednotková kružnice. Funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens definované pomocí pravoúhlého trojúhelníku. Rozšíření definičního oboru na všechna reálná čísla. Důležité vzorečky. Goniometrické rovnice.

přednáška č. 7
délka videa: 1h 3m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Planimetrie

Výpočty s trojúhelníkem. Pythagorova věta. Eukleidovy věty. Sinová a kosinová věta.

přednáška č. 8
délka videa: 0h 51m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Přímka v rovině

Vektory a počítání s nimi (sčítání a odčítání vektorů, násobení vektoru reálným číslem, velikost vektoru, skalární součin dvou vektorů). Parametrické vyjádření přímky a její obecná rovnice.

přednáška č. 9
délka videa: 0h 45m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Přímka v prostoru

Rovnice přímky v prostoru. Vzájemná poloha přímky a bodu. Vzájemná poloha dvou přímek.

přednáška č. 10
délka videa: 0h 42m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Rovina

Parametrické vyjádření roviny v prostoru. Obecná rovnice roviny v prostoru. Vektorový součin. Vzájemná poloha roviny a bodu. Vzájemná poloha roviny a přímky. Vzájemná poloha dvou rovin.

přednáška č. 11
délka videa: 0h 51m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Metrické úlohy

Počítání vzdáleností v prostoru. Vzdálenost dvou bodů, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost bodu od roviny. Odchylka dvou přímek. Odchylka dvou rovin.

přednáška č. 12
délka videa: 0h 56m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Kuželosečky

Kružnice a elipsa. Středový tvar rovnice kružnice. Obecná rovnice kružnice. Vzájemná poloha kružnice a přímky. Tečna ke kružnici. Rovnice elipsy.

přednáška č. 13
délka videa: 0h 51m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Stereometrie

Povrch a objem hranolů a rotačních těles. Kvádr, krychle, jehlan, koule, válec, kužel.

přednáška č. 14
délka videa: 0h 52m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Komplexní čísla

Algebraický tvar komplexního čísla. Počítání s komplexními čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení). Číslo komplexně sdružené. Absolutní hodnota komplexního čísla. Goniometrický tvar komplexního čísla. Mocnina komplexního čísla. Moivrova věta. Lineární rovnice v komplexním oboru, kvadratická rovnice se záporným diskriminantem, binomická rovnice.

přednáška č. 15
délka videa: 1h 4m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Pravděpodobnost a statistika

Úlohy na pravděpodobnost. Úvod do statistiky: četnost, relativní četnost, aritmetický průměr, modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka.

přednáška č. 17
délka videa: 0h 43m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Aritmetická a geometrická posloupnost

Vysvětlení pojmu posloupnosti. Tři způsoby zápisu posloupností (výčtem prvků, pomocí n-tého členu, rekurentní zápis). Aritmetická posloupnost, diference, vzorec pro n-tý člen. Součet členů aritmetické posloupnosti. Vysvětlení geometrické posloupnosti, kvocient, vzorec pro n-tý člen, součet členů.

přednáška č. 18
délka videa: 1h 17m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat

Limita a derivace funkce

Limita funkce. Derivace funkce. Derivace součinu funkcí. Derivace podílu funkcí. Derivace složené funkce.

přednáška č. 19
délka videa: 0h 54m
cena: Zdarma
zápis na: 7 dní

Jít se zapsat